SMART CIRCLES

This post is also available in: Français English

SMART CIRCLES

Van waar de nood aan ‘smart circles’?

 

In onze antiek-filosofische Griekse scholen had het begrip ‘logos’ verschillende betekenissen, waaronder getal, woord, ratio, redenering, logica, enz. Een logische redenering bouwen we op: hetzij verticaal, hetzij horizontaal, maar steeds lineair. In het Westen hebben we door de eeuwen heen onafgebroken kennisgerichte denkwijzen en onderwijssystemen ontwikkeld, uiteraard in de hand gewerkt door onze geniale Verlichtingsdenkers, nog vele eeuwen later. Rede, kennis en rationaliteit, gebaseerd op getallen en woorden, zouden tot ongeziene industriële en economische vooruitgang leiden, maar de vraag is of ze in dezelfde mate bevorderlijk zijn geweest voor de ontwikkeling van ons intrinsiek mens-zijn. Wat de gangbare mens- en wereldbeelden betreft, stelt men althans dat in het Oosten meer circulaire, en in Het Westen meer lineaire denkpatronen diep ingebed blijken. Van oudsher maakt het cyclisch aspect van leven en sterven immers integraal deel uit van een Oosters mensbeeld, maar ook van Oosterse visies op leven, op fauna, flora, op samenlevingen, kortom op onze planeet.

 

Hoewel het geenszins onze bedoeling is het Oosten vs. het Westen te gaan poneren als twee extremen, en dus te gaan polariseren, merken we toch dat mensen in het Oosten vanuit hun cyclisch of circulair denken minder neiging vertonen tot identificatie met vergankelijke elementen, zoals verwezenlijkingen, prestaties, bezittingen, kennis of status. Onvergankelijkheid maakt immers deel uit van het gewone, dagdagelijks leven. Onnodig toe te voegen dat circulair denken onthechting faciliteert, terwijl lineair denken gehechtheden net in de hand werkt. Uit wat voorafging kunnen we afleiden dat circulair denken andere accenten legt op iemands persoonlijke ontwikkeling: Er wordt gestreefd naar een meer doorleefd, bewuster, ervaringsgericht mens-zijn, dat onmiskenbaar deel uitmaakt van een groter geheel en dat meer gericht is op wat is.

 

Hierna grasduinen we nog even in de basiskenmerken van wat men ‘circulaire economie’ noemt, want in onze 360° benadering (en ja, circulair dus) werken we met ‘smart circles’: Aan de hand van duurzaamheid en MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) vergroten we, allemaal samen, ACT UNITED, de cirkels van ‘circulaire economie’ in onze samenleving, om eindelijk hoop en toekomst te geven aan de komende generaties.

 

Smart circles helpen u

samen met uw stakeholders

smarter te denken en doen!

 

COVID 19 heeft niet alleen onze wereld maar ook de economie en de mensen plots veranderd. Iedereen voelt aan dat duurzaamheid geen nice to have optie meer is voor succesvol ondernemen, maar een essentieel onderdeel van een geslaagde heropstart en duurzame aanpak na de exit.  ACTUNITED trajecten ondersteunen zo’n meer duurzame ontwikkeling in kleine en grote ondernemingen . Onze werkvormen zijn erop gericht om bedrijven, teams en bedrijfsleiders te helpen om hun duurzame aanpak stapsgewijs te implementeren : relevant voor het bedrijf, betekenisvol voor de betrokken en concreet in actie samen met de stakeholdergemeenschap. Zoals draagvlak en verantwoordelijk gedrag de sleutel was bij de corona aanpak, zo zal dit ook de sleutel zijn bij de heropstart bij bedrijven.

 

Connected we are smarter.

 

The future starts now!  See you soon

Het ACTUNITED team